SİLAH RUHSATI İŞLEMLERİ
TAŞIMA RUHSATI
 
a) Yönetmeliğin 8.ve 9.maddeleri kapsamına girmeyen ancak; yaptıkları iş sosyal konum ve ekonomik durumları veya sosyal, ekonomik, kültürel ve mesleki faaliyetleri ya da bulundukları yer ve zaman itibarıyla can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk Vatandaşları ile karşılıklı olmak koşuluyla yabancı uyruklu şahıslara.
b) Şehit olan kamu görevlilerinin, korucuların, türk Silahları Kuvvetleri mensupları ile er ve erbaşların eş ve çocukları ile anne ve babalarına.
c) Bakanlığın muvafakatı alınmak şartıyla 3419 sayılı bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair kanun mülga 3216 sayılı kanun uyarınca teslim olan veya güvenlik kuvvetlerine yardımcı oldukları için hayatları koruma altına alınanlara talepleri halinde silah taşıma ruhsatı verebilir. Bu ruhsatlar gerektiğinde veya veriliş sebebinin ortadan kalkması halinde geçerlilik süresine bakılmaksızın geri alınabilir. (İptal edilir.)
 
( a ) bendinde belirtilen şahıslara bir silahı için taşıma ruhsatı verilebilir. Ancak daha önce birden fazla taşıma ruhsatlı silaha sahip olan kişilerin bu silahlarına ait taşıma ruhsatları süresi sonunda bulundurma ruhsatına çevrilir.
Can Güvenliği İçin Müracaat Eden Şahıslardan İstenen Belgeler ;
 
1- Dilekçe
2- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
3- Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan)
4- (4) adet resim
5- Can güvenliğinin tehlikede olduğuna dair resmi mercilere yapılan müracaatıyla ilgili yazı.
6- Sabıka kaydı.
7- Dr.Raporu..
8- Mesken ve nüfus tahkikatı
( a ) bendine göre taşıma izni talep edenlerden dilekçelerinde; hayati tehlike gerekçelerini açıkça belirtmeleri, şehit Emniyet Mensubunun ailesinden şehitlik belgesi.
( b ) bendinde sayılanlardan; hayatlarının koruma altına alındığına dair yazı.Bu maddede belirtilen Kamu Görevlilerine Valiler Yönetmelik Hükümleri gereğince silah taşıma ruhsatı verilebilir.
 
a) Bendi.
 
1) Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve Yasama organı üyeleri ele bu görevde bulunmuş olanlara,
2) Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı ve Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına Dahil Görevliler.
3) Hakim, Cumhuriyet Başsavcısı, Cumhuriyet Savcısı ile bu meslekten sayılanlar
4) Özel Kanunlarına göre silah taşıma yetkisine sahip görevlilere.
 
b) Bendi.
 
Zabıta Görevine Ait Tasarrufta Bulunma Yetkisine Haiz Olanlardan
1) Köy ve Mahalle muhtarlarına (Demirbaşa kayıtlı veya yeni alacakları zati silahları için.) Köy ve mahalle muhtarlarının seçimle göreve gelmeleri şartı aranacaktır.
2) Açık denizlerde sefer yapan gemilerin 6762 Sayılı Türk Ticaret kanununun 1467. Maddesindeki yetkileri bulunan gemi kaptanlarına (bu görevlerin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
c) Bendi.
 
Devlet, Belediye, Özel İdare ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Koruma, Bakım ve Onarım İşlerinde Çalışanlar
 
1) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan kurum ve kuruluşlarda görevli bekçilere görev yerinin dışına çıkarmamak şartı ile görev sırasında demirbaş silahlarını taşıyabilirler.
2) Elektrik enerjisi yüksek gerilim (Enterkonnekte) hatların kontrol,bakım ve onarım işlerinde çalışanlara (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
3) PTT işletmesi genel müdürlüğünün radyolink.telsiz,uydu,yer istasyonu, kuranportör,havai hat,santral,Şantiye ve benzeri posta ve telekominikasyon tesislerinin yapım,işletme,bakım-onarım ve muhafazası ile bu tesislere ait bina ve yolların onarım işlerinde görevli yüksek mühendis,mühendis,mimar,eksper,teknisyen,hat bakıcısı,şoför,şoför dağıtıcısı, muhafız, şehirler arası seyyar memur ve posta dağıtıcısı ünvanları ile çalışanlara (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
4) TRT kurumu genel müdürlüğü radyo ve televizyon verici istasyonları ile radyolink istasyonlarında ve enerji nakil hatlarında çalışan başteknisyen ve teknisyenlerle bu tesislerin bakım-onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis,mühendis,uzman,başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlere (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
5) Genel Müdürlüğe ait role istasyonlarında görevli başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlerle tesislerin bakım-onarım ve muhafaza hizmetlerini yürüten başmühendis,mühendis,uzman,başteknisyen,şefteknisyen ve teknisyenlere (meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
6) Özel güvenlik teşkilatı kurulmayan bankaların grup (toplu para) nakleden hizmetlilerine (Grup nakil sırasında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
7) Devlet hava meydanları işletmesi genel müdürlüğüne bağlı hava liman ve meydanlarının merkezlerinde uzakta bulunan VOR-NDB-DME ve Rd/FAR gibi seyrüsefer yardımcı cihaz istasyonlarında görev yapan teknik personele (Meskun bölgeler dışında görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
8) 14.06.1930 tarihli ve 1721 sayılı kanunun 8.maddesi ile silah kullanmaya yetkili kılınan cezaevi birinci ve ikinci müdürlerine.
9) Adalet Bakanlığına bağlı Adliye binaları ve cezaevlerinin korunması ile görevli bekçiler ile hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
10) İnfaz Koruma başmemurları ile memurlarına (ceza ve tutukevleri dışında demirbaşa kayıtlı veya zati silahlarını taşıyabilirler.)
11) Bakanlık Merkez birimlerinde görev yapan ve bakanlıklarınca uygun görülen hizmet aracı şoförlerine (Görev yerinde ve görev başında demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
12) 30.06.1994 gün ve 94/5825 Karar Sayılı Yönetmeliğin 1.maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydı ile Devlet Demir Yollarına ait trenlerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki İllere gidiş ve gelişlerinde görev yapan makinist,trenşef ve gardfrenlere.
14) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Atıcılık ve Avcılık Federasyonu atış malzemelerinin nakil,muhafaza ve dağıtımından sorumlu kadrolu personeline
 
d) Bendi; Paraya Vazıülyed Olanlardan
 
1) 09.06.1932 tarihli ve 2004 sayılı icra ve iflas kanununa göre,
Adalet Bakanlığınca atanan icra müdürleri ile icra müdür yardımcıları ve bunların bulunmadığı yerlerde aynı kanunun 1.maddesine istinaden bu görevi ifa eden kişilere memuriyet görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler.
2) Veznedarlara (Görevleri sırasında ve görev mahallinde demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
3) Tahsildarlara (Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşıyabilirler.)
e) Özellik Arz Eden Görev Yapanlardan
1) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri veya bu görevde bulunmuş olan kamu personeline
2) Sayıştay Başkan ve üyeleri,müsteşar,Başbakanlık ve Devlet Bakanlıkları dahil Bakanlıklara doğrudan bağlı kurum ve kuruluşların başkanları ile Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlar Kurulu Sekreteri ve bu görevde bulunmuş olanlara
3) TBMM Başkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği özel kalem Müdürlerine
4) Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Müsteşarlıklar, Merkezi Yönetim içinde yer alan kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli görevleri ve kadroları teftiş ve denetim olan başmüfettiş, müfettiş,müfettiş yardımcıları ile Sayıştay Başraportör, raportör,Savcı, Savcı yardımcısı, Denetçi ve Yardımcılarına
5) Büyükelçi,elçi,daimi temsilci,daimi temsilci yardımcısı,başkonsolos,başkonsolos yardımcısı,konsolos ve muavin konsolos olarak görev yapmış olanlardan halen Dışişleri Bakanlığı Kadrosunda çalışanlara
6) Sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcılarına (07.12.1995 gün ve 279728 sayılı uygulama talimatında bahsedildiği gibi, bu bentteki kamu İktisadi Teşebbüslerinden özelleştirme kapsamına alınanlarda; özelleştirme tamamlanıp fiili ve hukuki durumda değişiklik meydana gelmişse yöneticilere bu maddeye göre ruhsat düzenlenmeyecektir.)
7) Karayolları bölge Müdürleri, Bölge Müdür Yardımcıları ve Şube Şeflerine (Görevlerinin devamı süresince demirbaşa kayıtlı silahları veya varsa zati silahlarını taşıyabilirler.)
8) Radyo ve Televizyon üst kurulu başkanı, başkan yardımcıları ve üyelerine
9) Belediye Başkanları ve İl Genel Meclisi Üyelerine Bunların göreve seçimle gelmeleri şartı aranacaktır.)
10) Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli dışındaki diğer personele.
11) İçişleri Bakanlığı merkez kadrolarında görevli genel müdür yardımcıları, başkanlar ve daire başkanlarına
12) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Defterdar ve mal müdürlerine
13) Bilfiil görev yaptıkları sırada demirbaşa kayıtlı silahları taşımaları kaydıyla Köy Hizmetleri Genel müdürlüğüne bağlı bölge müdürleri, bölge müdür yardımcıları ve il müdürleri ile aynı genel müdürlüğün bölge ve il müdürlüklerinde arazide kontrollük görevi yapan kadrolu teknik personele
Kamu Görevlisi Silah Taşıma Ruhsatı Talep Eden Kamu Görevlilerinden İstenecek Belgeler
8.maddeden dolayı silah taşıma ruhsatı talep eden tüm kamu görevlilerinden ( a ) bendinin 1,2,3,4 ile ( e ) bendinin 4 numaralı alt bendlerinde sayılanlardan dilekçe ve görev belgesi bunların dışında kalan diğer personellerden ise ayrıca;
 
1- Dilekçe
2- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
3- ( 4 ) adet renkli vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)
4- İkam etgah ilmuhaberi
 
Yukarıdaki evraklarla müracaat edildikten sonra Ek-1 formu düzenlenir, ayrıca Adli-Sicil sabıka sorgulaması, doktor raporu, mesken ve nüfus tahkikatı istenecektir.
 
MESLEK GRUPLARINA VERİLEN TAŞIMA RUHSATI
 
(MADDE-9) 9.maddenin alt bendlerinde silah taşıma ruhsatı almak isteyen şahıslardan müracaat ettiklerinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir.
 
1- Dilekçe
2- İkametgah ilmuhaberi (Muhtardan)
3- Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan)
4- ( 4 ) adet resim (Son altı ay içinde çekilmiş olacak
 
a) bendi ; 26.06.1997 gün ve 97/9510 Karar Sayılı Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
b) bendi; Yurdumuzda ikamet eden ve başka bir ülkenin fahri temsilciliğini yapan Dışişleri Bakanlığınca yazılı olarak teyid edilen Türk Vatandaşlarına ( Dışişleri Bakanlığından resmi yazı istenecek.)
c) Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarına ( Sarı Basın Kartı fotokopisi ve Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak belge.)
d) Kuyumcu ve Sarraflar ile altın ve gümüş işleyen imalatçı ve toptancılara. Bunların ortaklı veya şirket halinde çalışmaları durumunda bu işlerden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye
Şahıs Kuyumcu Olması Durumunda ;
 
1- Sabıka kaydı
2- Dr.raporu
3- Mesken ve işyeri tahkikatı
4- Kuyumcular Odasından alınacak belge
5- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden halen konusu ile ilgili mükellef olduğuna dair resmi yazı istenecektir.
Şirket Halinde Çalışması Durumunda
 
1- Sabıka kaydı
2- Dr.raporu
3- Mesken ve İşyeri tahkikatı
4- Şirket ana Sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan Ticaret Sicil gazetesi (Noter)
6- Ticaret Sicil tastiknamesi (Ticaret Odasından alınacak)
7- Şirketin imza sirküsü (Noter)
8- Bağlı bulunduğu vergi dairesinden halen şirkete ortak olduğunu ve mükellef olduğunu gösterir resmi yazı
 
e) 14.08.1987 tarih ve 87/12028 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tekel Dışı bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve benzerlerinin üretimi,ithali,taşınması,saklanması,depolanması,satışı,kullanılması,yok edilmesi,denetlenmesi usul ve esaslarına ilişkin Tüzük Hükümlerine göre patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı bulunan işyeri sahipleri ile patlayıcı madde deposu sahiplerine,yivsiz av tüfeği imalathanesi sahiplerine,ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine ve iş yerinde ve iş başında demirbaş silahları taşımak şartı ile patlayıcı madde ve fer’ilerini taşıma işlerinde görevli güvenlik sahiplerine ( Bu madde ile ilgili uygulama talimatı henüz gelmemiştir.)
 
f) Bankaların Genel Müdürleri, Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 4389 Sayılı Bankalar Kanununda Tanımı Yapılmış Şubelerin Müdürlerine
 
1- Sabıka kaydı
2- Dr. Raporu
3- Mesken tahkikatı
4- Atama onayı (Noterden)
5- Görev belgesi (Bölge müdürlüğünden)
g) Hava Yolu Nakliye Pilotu Lisansına Sahip Yolcu ve Para Taşımacılığında Görevli Pilotlara ;
1- Sabıka kaydı
2- Dr.raporu
3- Mesken tahkikatı
4- Lisansı ve görev belgesi (Noterden)
 
h) Yıllık Satış Tutarı (Cirosu) Her Yıl Bakanlıkça Tespit Edilecek Miktara Ulaşan Gerçek Kişilerle Sermaye Şirketlerinin ve 3186 Sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri İle Genel Müdür ve Yardımcılarına
 
1- Sabıka kaydı.
2- Dr.raporu.
3- Mesken tahkikatı
4- Şirket ana sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi. (Noterden)
6- Şirketin imza sirküsü (Noterden)
7- Yönetim kurulunun görevleri ile ilgili en son genel kurul toplantısını gösteren ticaret sicil gazetesi (Noterden)
8- kar-zarar cetveli, bilanço (Vergi dairesinden tastikli)
9- Şirketin yıllık satış tutarını (Cirosunu) gösterir vergi dairesi yazısı Ayrıca kooperatif ve birliklerde görev yapanlardan bu görevi yaptıklarına dair kurumdan alacakları resmi yazı istenecektir.
 
ı) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nın Görüşü de Alınmak Kaydı İle bölgeler İtibarı ile Tespit Edilen Normlara Göre Büyük Tarım İşletmesi Sayılacak Miktarda ve Meskun Yerlerden Uzaktaki Arazisini Devamlı Olarak Bizzat İşleten Toprak Sahiplerine.
1- Sabıka kaydı
2- Dr. Raporu
3- Mesken tahkikatı
4- Arazi sahibi olduklarına dair vergi dairesinden alınacak vergi kayıt belgesi.
5- Arazilerini işlettikleri yer itibarı ile yapılacak tahkikat
6- Toprak miktarını gösterir Tapu sicil yazısı
7- İlçe Tarım Müdürlüğünden işiyle ilgili alınacak resmi yazı.
 
i) Bakanlıkça Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının Görüşü de Alınmak Kaydı İle Bölgeler İtibarı İle Tespit Edilen Normlara Göre Büyük Sürü Sahibi Sayılacak Miktarda Hayvana Sahip Olup, Geçimini Münhasıran Hayvancılıktan Elde Ettiği Gelirle Sağlayan ve İşi Nedeni İle Yaz-Kış Yayla Veya Otlaklara Gidip-Gelmek Zorunda Kalan Sürü Sahiplerine.
 
1- Sabıka kaydı.
2- Dr.raporu.
3- Mesken tahkikatı
4- Hayvan sayısını gösterir vergi dairesinden istenecek resmi yazı.
5- Sürülerinin bulunduğu yer itibarı yapılacak tahkikat ve İlçe tarım müdürlüğünden alınacak üretici belgesi.
 
j) Yapı, Tesis, İnşaat ve Büyük Onarım İşleriyle Fiilen ve Bizzat Uğraşan Müteahhitlere
 
1- Sabıka kaydı.
2- Dr.raporu
3- İşyeri ve Mesken tahkikatı.
4- Şirket ana sözleşmesi (Noterden)
5- En son yayınlanan ticaret sicil gazetesi (Noterden)
6- Şirketin imza sirküsü.(Noterden)
7- Vergi dairesi yazısı.
8- Ticaret sicil tastiknamesi (Ticaret odasından)
9- Müteahhitlik karnesi (Noterden) Eğer şahıs olarak müteahhitlik yapıyorsa; Ticaret Sicil Gazetesi (Noter), Müteahhitlik karnesi (Noter), Ticaret sicil tastiknamesi, vergi dairesi yazısı.
 
k) Akaryakıt Satışı Yapılan İstasyonlarda Fiilen ve Bizzat Bulunan Sahiplerine ( Ortaklık veya Şirket Söz Konusu İse Bu İşten Sorumlu Ortaklardan En Fazla İki Kişiye)
 
1- Sabıka kaydı.
2- Dr.raporu
3- Mesken tahkikatı
4- Şirket ana sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan ticaret sicil gazetesi.(Noter)
6- Şirketin imza sirküsü (Noter)
7- Bayilik sözleşmesi.(Noter)
8- İşyeri ile ilgili yapılacak tahkikat
9- İşinden dolayı vergi dairesi yazısı. Akaryakıt işini şahıs olarak yapanlardan; Ticaret sicil gazetesi (Noter), ticaret sicil tastiknamesi, Bayilik sözleşmesi(Noter), İşinden dolayı alınacak vergi dairesi yazısı.
 
l) Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlara (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyerinde ve iş başında taşımak şartı ile)
 
( k ) bendinde yazılan evrakların yanında ayrıca İş sahibinin yazılı müracaatı ve çalışanların primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
 
m) Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıran, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden iş sahipleri,bekçi,veznedar ve mutemetlere. ( Ortaklık veya şirket söz konusu ise sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye olmak üzere iş sahibi sayılanlar zati silahlarını her yerde ve her zaman; bekçi,veznedar ve mutemetler işyeri ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.)
 
1- Sabıka kaydı.
2- Mesken tahkikatı
3- Dr.raporu
4- Şirket ana sözleşmesi (Noter)
5- En son yayınlanan Ticaret sicil gazetesi (Noter)
6- Şirketin imza sirküsü (Noter)
7- Ticaret sicil tastiknamesi
8- En az 50 işçi çalıştırdığı ve bu işçiler için 18.000 gün prim ödendiğini göseteren SSK dan alınacak resmi yazı.
9- Vergi dairesinden alınacak resmi yazı. Bekçi,veznedar ve mutemetler için
 
( m ) bendine yazılan evrakların yanında; işyerinin yazılı müracaatı ve çalışanların primlerinin ödendiğini gösteren SSK yazısı istenecektir.
 
n) Şirket ve ya ortaklık söz konusu ise yönetimden sorumlu ortaklardan en fazla iki kişiye verilmek kaydıyla atış poligonu sahiplerine ve demirbaşa kayıtlı silahları iş yeri ve iş başında taşımak şartı ile poligonları korumakla görevli bekçilere. Poligon sahibinden işletme ruhsatı fotokopisi ve şirket evrakları, bekçilerden ise ruhsat fotokopisi ve işverenin yazılı müracaatı ile sigorta primlerinin ödendiğine dair alınacak SSK yazısı
 
o) 1710 sayılı eski eserler kanununun 8.maddesine göre tescil edilmiş olup, gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmaz eski eserlerin,anıtların korunmasıyla görevli, sigorta primleri ödenen bekçilere (İşyerinde ve işbaşında demirbaşa kayıtlı silahlarını taşıyabilirler.) Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri ile ilgili kurum yazısı ve bekçilerin primlerinin ödendiğini gösteren SSK yazısı. ö) Meskun yerler dışında en az 100 adet fenni arılı kovan ile gezginci olarak bilfiil arıcılık yapan yetiştiricilere. Ziraat odalarından ve tarım il-ilçe müdürlüklerinden alınacak belge, kovan adedini gösterir tarım il-ilçe müdürlüğünden alınacak belge, vergi dairesi yazısı, arılarının bulunduğu yer itibarı ile yapılacak tahkikat ayrıca 1 yıl içerisinde asgari 2000 kg bal sattığını ve satış karşılığında alınan müstahsil makbuzu istenecektir.
 
p) 6551 sayılı kanun hükümlerine göre izin alınarak tesis edilen patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçilere (Demirbaşa kayıtlı silahlarını işyeri ve işbaşında taşıyabilirler.) İş sahibinin yazılı müracaatı. Depo izin belgesi fotokopisi ve işçilerin primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı.
r) Daha önce Vali, Vali Yardımcısı,kaymakam,mülkiye müfettişi,hakim,cumhuriyet baş savcısı,cumhuriyet savcısı, emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar ile MİT hizmetlerinde çalışmış ve asli memuru statüsünü kazanmış olanlardan, ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteğiyle bu kurumlardan ayrılanlar ile istifa veya istifa etmiş sayılmak suretiyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan subay,astsubay veya uzman çavuşlara (Bu bendteki emekli subay ve astsubaylardan malulen emekli olmuş olanlardan ilk raporu veren kuruluştan alınacak heyet raporu istenecektir. Bağlı bulunduğu kurumdan ayrıldığını gösterir yazı.)
s) Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından faaliyet izni almış ve dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin, fiilen ve bizzat bu işle iştigal eden sorumlu ortaklarından en fazla iki kişiye ,( Şirketin şubesi varsa şirket tarafından yetkili kılınmış fiilen ve bizzat ilgili şubede görev yapan bir kişiye),
ş) Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine göre noterlik hizmetlerini yürüten noterlere, ( Avukatlardan Bağlı bulundukları barodan görev belgesi ve Avukatlık kimliğinin fotokopisi, Noterlerden ise noterlik belgesi)
t) Kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının birlik, federasyon ve konfederasyon yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile ticaret ve sanayi odaları, ticaret odaları, sanayi odaları, deniz ticaret odaları, ziraat odaları ve ticaret borsaları yönetim kurulu başkan ve üyelerine Bağlı bulunduğu odadan görev belgesi ve ilçe seçim kurulundan alınacak seçim listesi.
u) Yapılan soruşturma sonucu görevlerine son verilmiş olduğu anlaşılanlar hariç, en az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlara ( Mahalli idarelerden alınacak görev belgesi istenecektir.)
ü) Kesinleşmiş yargı kararı üzerine görevine son verilenler hariç, en az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlara, ( Mahalli İdarelerden alınacak görev belgesi istenecektir.) 9.maddenin d, j, k, l, m ve s bentlerinde sayılan meslek mensuplarının ruhsat işlemleri, şirket halinde faaliyet gösteriyor iseler şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğince; şahıs olarak bu işi yapıyor iseler vergi kaydının bulunduğu İl Valiliğince yapılacaktır. Ortaklık veya şirket söz konusu ise (h bendi hariç) ortaklardan en fazla iki kişiye ruhsat tanzim edilir. Şirketin faaliyet yeri ile müracaatçının ikametgahı farklı ise İller arası koordine sağlanacak ortaklardan kaç kişiye ruhsat verildiği tespit edilecek ve şirket merkezinin bulunduğu İl Valiliğince ruhsat düzenlenecektir.
 
BULUNDURMA RUHSATI (MADDE 4)
 
Silah ruhsatı almasına engel hali bulunmayan, yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurma ruhsatı, meskende veya işyerinde olmak üzere iki şekilde düzenlenebilir.
Bulundurma ruhsatlı silahların atış poligonu dahil, zorunlu hallerde bir yerden başka bir yere nakli mülki Amirin vereceği Silah Nakil Belgesi ile mümkündür.Bu belgede belirtilen gün ve güzergah dışında silah, mesken veya işyeri dışına çıkarılamaz.
Taşıt araçları işyeri veya mesken sayılmaz.
Bulundurma ruhsatlı silaha sahip keşiler adreslerini değiştirmeleri durumunda yeni adreslerini mülki Amirliğe bildirmek zorundadır. Adres değişikliğinde yeni adrese göre ruhsatı tekrar düzenlenir.
Bulundurma Ruhsatı talep eden şahıslardan istenecek belgeler ;
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanı aslı ve sureti
3- 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
4- İkametgah İlmuhaberi.
Yukarıdaki evraklarla müracaat edildikten sonra Ek-1 formu düzenlenir ve kendilerinden Adli-Sicil Sabıka sorgulaması istenecektir. Yapılan tahkikat sonucunda Silah ruhsatı almasına engel bir hal yoksa ve belirtilen adreste ikamet ediyorsa talebi doğrultusunda kendilerine bulundurma ruhsatı verilir.
 
EMEKLİ KAMU GÖREVLİLERİ (MADDE-10)
 
a) bendi ; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere
a) bendi ; Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam ve Bucak Müdürleri ile Mülkiye Müfettişi, Daire Başkanı veya Şube Müdürü gibi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfına dahil görevlilere
b) bendi ; Hakim ve Savcılar ile Sayıştay Başkan ve Üyelerine
c) bendi ; Büyükelçi, Elçi, daimi temsilci, daimi temsilci yardımcısı, birinci müsteşar, müsteşar, başkatip, ikinci katip, üçüncü katip, başkonsolos, başkonsolos yardımcısı, konsolos,muavin konsolosları
d) bendi ; Emekli olmak için gerekli hizmet süresinin yarısını tamamlayıp bir başka kuruma geçen veya istifa eden Vali,Vali yardımcısı, Hakim ve Savcılara
e) bendi ; Emniyet Hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile Mit Hizmetleri mensuplarına
f) bendi ; Çarşı ve mahalle bekçilerine
g) bendi ; Yürürlükten kaldırılmıştır.
h) bendi ; (f) bendi hariç diğer bendlerde sayılanlardan 5434 Sayılı Emekli sandığı kanununda değişiklik yapan 2898 Sayılı Kanuna göre Emekli olanlara
ı) bendi ; Özel kanunlarına göre demirbaş silah taşıma yetkisi bulunan gümrük muhafaza teşkilatı amir ve memurlarına 10.maddede sayılanlar müracaat ettiklerinde aşağıdaki evrakları getireceklerdir:
1- Dilekçe
2- İkametgah İlmuhaberi (Muhtardan)
3- Nüfus cüzdan sureti (Muhtardan)
4- (4) adet resim (Son 1 yıl içinde çekilmiş olacak.)
5- Bakanlık Emekli Onayı
6- İlişik kesme yazısı
7- Silah satış senedi aslı (İlk kez ruhsata bağlatıyorsa)